fbpx
Bulldozer

Dasar Privasi

Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ MAIWP) (“kami”) mengendalikan laman web https://www.zakat.com.my selepas ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan”).

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut. Dasar Privasi kami untuk PPZ MAIWP diuruskan dengan bantuan Dasar Privasi.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini.

Pengumpulan Dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

Data Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”).

Data Penggunaan

Kami juga boleh mengumpul maklumat tentang cara Perkhidmatan diakses dan digunakan (“Data Penggunaan”). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, halaman-halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang digunakan untuk halaman-halaman tersebut, pengenalpastian peranti dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Cookies

Kami menggunakan cookies dan teknologi penjejakan yang sama untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan menyimpan maklumat tertentu. Cookies adalah fail dengan data yang mungkin termasuk kod pengecam peranti. Cookies dihantar kepelayar anda dari laman web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan digunakan adalah untuk mengumpul dan menjejaki maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua cookies atau untuk menunjukkan apabila cookies sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh cookie yang kami gunakan:

 • Sesi cookies
  Kami menggunakan Sesi cookie untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Cookies Pilihan
  Kami menggunakan cookies pilihan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Cookies Keselamatan
  Kami menggunakan Cookies Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

Penggunaan Data

PPZ MAIWP menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan
 • Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk menyediakan penjagaan dan sokongan pelanggan
 • Untuk memberikan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke – dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada orang-orang dari bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberi maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu. PPZ MAIWP akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda digunakan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang memadai di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

PPZ MAIWP akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda digunakan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang memadai di tempat termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Keperluan Undang-Undang

PPZ MAIWP boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan tujuan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta PPZ MAIWP
 • Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami, tetapi tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan sepenuhnya.

Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain. Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan Kepada Dasar Privasi ini

Kami akan mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memaklumkan perubahan kepada Dasar Privasi ini sebelum perubahan mula digunapakai dan mengemas kini “tarikh kuatkuasa” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkuatkuasa apabila ia dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel: info@zakat.com.my.

Notis Privasi

Polisi Perlindungan Data Peribadi

Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Wilayah Persekutuan (PPZ MAIWP) adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia.

Polisi ini menggariskan cara PPZ MAIWP mengumpul, merekod, memegang, menyimpan, menyusun, mengubah, menzahirkan, menggunakan dan memusnahkan data peribadi anda berhubung dengan urusan kutipan zakat di PPZ MAIWP (kemudian ini dirujuk sebagai “memproses”). “PPZ MAIWP” atau “kami” dalam Polisi ini merujuk kepada ibu pejabat PPZ MAIWP dan cawangannya di Wilayah Persekutuan.

1. Apakah Data Peribadi?

“Data Peribadi” merujuk kepada apa-apa maklumat berkenaan dengan transaksi komersial yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu, yang dikenal pasti atau dapat dikenal pasti daripada maklumat itu atau daripada maklumat itu dan maklumat lain yang dimiliki oleh PPZ MAIWP, termasuk apa-apa data peribadi sensitif dan pendapat yang dinyatakan tentang individu tersebut. “Data Peribadi Sensitif” merujuk sebagai maklumat tentang kesihatan atau keadaan fizikal atau mental seseorang individu, pendapat politiknya, kepercayaan agamanya dan kepercayaan lain yang bersifat seumpamanya, pelakuan atau pengataan pelakuan apa-apa kesalahan olehnya atau apa-apa data peribadi lain yang ditentukan oleh Menteri yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi perlindungan data peribadi melalui perintah yang disiarkan dalam warta.

2. Pemberitahuan dan Persetujuan

Apabila anda meminta maklumat atau menggunakan perkhidmatan PPZ MAIWP, anda mungkin dikehendaki memberikan data peribadi anda kepada PPZ MAIWP. Dengan berbuat demikian, anda bersetuju dengan penggunaan data peribadi anda oleh PPZ MAIWP menurut Polisi ini. Data peribadi anda juga mungkin telah dikemukakan kepada PPZ MAIWP oleh pihak ketiga (contohnya, oleh pasangan anda, syarikat di mana anda merupakan pengarahnya, pegawai atau pemegang saham, atau perkongsian di mana anda merupakan rakan kongsi) untuk perkhidmatan yang diperlukan oleh pihak ketiga berkenaan daripada PPZ MAIWP.

Dalam konteks ini, terma “anda” dalam Polisi ini juga akan digunakan bagi mana-mana individu yang mana data peribadinya telah dikemukakan kepada PPZ MAIWP dan/atau telah diperolehi menerusi kaedah seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 4 Polisi ini.

Anda mempunyai pilihan, pada bila-bila masa, untuk tidak memberikan data peribadi anda atau menarik balik persetujuan anda untuk membenarkan PPZ MAIWP memproses data peribadi anda. Walau bagaimanapun, kegagalan memberikan data peribadi tersebut atau tindakan anda menarik balik persetujuan anda untuk memproses data peribadi yang diberikan mungkin mengakibatkan PPZ MAIWP tidak dapat menyediakan perkhidmatan kepada anda secara berkesan dan berterusan.

3. Apakah jenis data peribadi yang kami kumpul?

Jenis data peribadi yang kami kumpul termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat perhubungan, umur, pekerjaan, status perkahwinan, maklumat kewangan, kad pengenalan, pasport, tempat lahir dan sejarah urusan transaksi anda. Kami mungkin mengumpul data peribadi sensitif anda jika anda berurusan dengan PPZ MAIWP yang menghendaki anda supaya mendedahkan data peribadi sensitif tersebut kepada pihak kami.

Kami hanya akan menggunakan data peribadi sensitif anda untuk menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh anda sahaja. Jika kami memproses data peribadi sensitif anda, kami akan mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu.

Data peribadi yang kami kumpul boleh dikategorikan sebagai sama ada wajib diberikan atau diberikan secara sukarela. Data peribadi yang wajib diberikan ialah data peribadi yang kami perlukan supaya kami dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Jika anda tidak memberikan data peribadi tersebut, kami tidak akan dapat menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Keperluan data peribadi yang diberikan secara sukarela ialah data peribadi yang tidak wajib diberikan bagi membolehkan kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Jika anda tidak memberikan data peribadi tersebut, anda masih boleh menggunakan perkhidmatan kami.

Data peribadi yang wajib diberikan atau diberikan secara sukarela adalah berbeza-beza mengikut setiap perkhidmatan yang kami tawarkan.

4. Bagaimanakah kami mengumpul data peribadi anda?

Kami memperoleh data peribadi anda dengan pelbagai cara, seperti :

 • Apabila anda menggunakan salah satu daripada perkhidmatan yang kami sediakan.
 • Apabila anda menghubungi PPZ MAIWP menerusi pelbagai kaedah seperti borang permohonan, e-mel dan surat, panggilan telefon serta perbualan anda dengan pusat panggilan kami.
 • Jika anda menghubungi kami atau kami menghubungi anda melalui telefon, kami mungkin memantau atau merekodkan panggilan telefon tersebut untuk tujuan jaminan kualiti, latihan dan keselamatan.
 • Daripada analisa yang kami lakukan terhadap transaksi anda.
 • Kami juga mungkin memperoleh data peribadi anda apabila anda menyertai kaji selidik pelanggan atau apabila anda mendaftar diri untuk mana-mana peraduan atau promosi kami.
 • Apabila kami memperolehi apa-apa data dan maklumat daripada pihak yang diberi kuasa (contohnya, agensi kawal selia, dan penguatkuasaan yang dibenarkan).
 • Apabila kami memperolehi apa-apa data dan maklumat dari pihak ketiga.
 • Apabila anda memeterai sebarang transaksi komersial dengan PPZ MAIWP, termasuk tetapi tidak terhad, bagi menyediakan barangan dan/atau perkhidmatan atau perkhidmatan profesional anda.
 • Laman sesawang dan media sosial PPZ MAIWP yang lain.
 • Daripada sumber-sumber umum.

5. Apakah tujuan pemprosesan data peribadi anda?

Kami mungkin memproses data peribadi anda untuk sebab berikut :

 • Menilai permohonan anda untuk mana-mana perkhidmatan kami.
 • Mengurus dan menyelenggara akaun dan kemudahan anda.
 • Menilai keperluan kewangan anda dan meneruskan pelaksanaan obligasi kontrak yang diikat antara PPZ MAIWP dengan diri anda.
 • Menjawab pertanyaan dan aduan anda serta menyelesaikan pertikaian.
 • Fungsi dalaman seperti menilai keberkesanan pemasaran, penyelidikan pasaran, analisa dan pemodelan statistik, pelaporan, pengurusan audit dan risiko serta mencegah penipuan.
 • Menyerahkan data kepada organisasi/ syarikat yang diberi kebenaran oleh PPZ MAIWP untuk menyediakan perkhidmatan atau menyerahkan bantuan berbentuk wang, barang-barang keperluan, kursus, latihan dan lain-lain yang berkaitan bagi tujuan manfaat kepada anda.

Selain itu, kami juga mungkin menggunakan data peribadi anda untuk memenuhi apa-apa keperluan kawal selia dan untuk apa-apa sebab lain yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan yang anda perlukan.

6. Kepada siapakah kami mendedahkan data peribadi anda?

Data peribadi anda yang kami pegang akan dirahsiakan. Walau bagaimanapun, bagi membolehkan kami menyediakan perkhidmatan kepada anda secara berkesan dan berterusan serta mematuhi apa-apa keperluan undang-undang dan peraturan, kami mungkin perlu mendedahkan data peribadi anda kepada pihak-pihak seperti berikut sebagaimana yang difikirkan patut oleh PPZ MAIWP:

 • Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), entiti asal yang diberi kuasa untuk mengutip dan mengagih zakat, yang ditubuhkan dibawah peruntukan Seksyen 4(1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505.
 • Hartasuci Sdn. Bhd. yang menggunakan jenama Pusat Pungutan Zakat (PPZ), yang ditubuhkan dibawah peruntukan Seksyen 8(A)1, yang diberi kuasa memproses dan memungut zakat sebagaimana peruntukkan Seksyen 7 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993 Akta 505.
 • Ejen Kutipan Zakat dan Penolong Amil yang dilantik oleh kami bagi melaksanakan tugas mengutip zakat di Wilayah Persekutuan.
 • Ejen dan penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh kami untuk pelaksanaan beberapa fungsi, perkhidmatan dan aktiviti kami.
 • Rakan kongsi strategik dan penasihat atau konsultan kami.
 • Agensi penguatkuasaan, kawal selia dan kerajaan, seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, dibenarkan oleh mana-mana perintah mahkamah atau untuk memenuhi obligasi kepada pihak berkuasa kawal selia.
 • Pihak yang diberi kebenaran oleh anda.

Anda mungkin menerima makluman pemasaran daripada pihak kami atau entiti lain tentang perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda. Jika anda berhasrat untuk tidak mahu menerima makluman pemasaran ini, sila maklumkan kepada pihak kami untuk menarik balik persetujuan anda dan kami akan berhenti memproses dan berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain untuk tujuan penghantaran makluman pemasaran kepada anda.

Anda mempunyai pilihan untuk menarik balik persetujuan anda untuk menerima bahan/makluman pemasaran atau promosi. Anda boleh menghubungi kami melalui talian atau laman sesawang.

Sila ambil maklum bahawa sebaik sahaja kami menerima pengesahan tentang permintaan untuk menarik balik persetujuan anda untuk menerima bahan/makluman pemasaran atau promosi, ia mungkin mengambil masa sehingga empat belas (14) hari bekerja sebelum penarikan balik persetujuan anda dipaparkan dalam sistem kami. Oleh itu, anda mungkin masih menerima bahan/makluman pemasaran atau promosi semasa tempoh tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda memilih untuk tidak lagi menerima bahan pemasaran atau promosi, PPZ MAIWP mungkin masih menghubungi anda untuk tujuan lain selain pemasaran atau promosi seperti urusan berkaitan akaun, kemudahan atau perkhidmatan sedia ada PPZ MAIWP yang digunakan oleh anda.

Jika anda telah mengemukakan data peribadi pihak ketiga kepada PPZ MAIWP, sila pastikan bahawa anda telah mendapatkan kebenaran daripada pihak ketiga yang berkenaan untuk pemprosesan dan pendedahan data peribadi mereka dan Polisi ini telah dikemukakan terlebih dahulu untuk perhatian pihak ketiga tersebut.

7. Bagaimanakah kami melindungi data anda?

Keselamatan data peribadi anda merupakan keutamaan kami. PPZ MAIWP mengambil semua langkah fizikal, teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi. Jika kami mendedahkan apa-apa data peribadi anda kepada pihak-pihak yang dinyatakan di dalam Seksyen 6, mereka mempunyai obligasi untuk melindungi data peribadi yang diberikan kepada mereka sewajarnya.

8. Berapa lamakah kami boleh menyimpan data peribadi anda?

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama mana yang perlu untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan atau untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan serta keperluan dalaman.

9. Perubahan pada Polisi ini

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin mengemas kini Polisi ini dari semasa ke semasa. Jika terdapat perubahan ketara pada Polisi ini, kami akan memberitahu anda dengan memaparkan notis tentang perubahan tersebut melalui laman sesawang dalam jangka masa yang difikirkan sesuai oleh kami. Kami menggalakkan anda untuk kerap melawati laman sesawang PPZ MAIWP dari semasa ke semasa untuk sentiasa maklum tentang cara kami melindungi maklumat anda.

 

Penafian

Semua maklumat di laman web ini ( https://www.zakat.com.my ) diterbitkan dengan tujuan memberikan manfaat yang baik dan untuk tujuan maklumat umum sahaja. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ MAIWP) tidak membuat sebarang jaminan mengenai kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini.

Sebarang tindakan yang anda ambil atas maklumat dari laman web ini (Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ MAIWP)), adalah dengan risiko anda sendiri. PPZ MAIWP tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian dan / atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Persetujuan

Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan termanya.

Kemaskini

Sekiranya kami mengemaskini, meminda atau membuat apa-apa perubahan pada dokumen ini, perubahan tersebut akan disiarkan dengan jelas di sini. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut atau mempunyai sebarang soalan mengenai penafian portal kami, sila hubunyi PPZ MAIWP melalui emel di info@zakat.com.my.

Hakcipta © Pusat Pungutan Zakat-MAIWP (Diuruskan oleh Hartasuci Sdn Bhd, syarikat milik penuh MAIWP). All right reserved.